Διαδικτυακό εργαλείο - OIRA

Διαδικτυακό εργαλείο - OIRA

Διαδικτυακό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων - OiRA

Διαδικτυακό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων – OiRA

Επιστροφή

Ένα εξειδικευμένο εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνου που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (EU-OSHA) είναι το OiRA (Online Interactive Risk Assessment).

Το OiRA είναι ένα διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία που επιτρέπει στους εργοδότες να εκπονούν την μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου, δηλαδή πώς να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Τo διαδραστικό εργαλείο OΙRA (Online Interactive Risk Assessment Tool) απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Στην κεντρική πλατφόρμα του OΙRA μπορεί κανείς να επιλέξει μια από τις προτεινόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Στην κεντρική πλατφόρμα OΙRA, ακολουθώντας την διαδρομή εργαλεία, μπορεί κανείς να επιλέξει μια από τις προτεινόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 43, παρ. 1Α, 3, 4 και 5 του  Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο