Ασφάλεια και Υγεία

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή στο Portal του Σ.ΕΠ.Ε.
Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα
Επώνυμη Καταγγελία
Ανώνυμη Καταγγελία
Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος
Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Ενδίκων Βοηθημάτων
Υποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥ
Υποβολή Αίτησης Θεραπείας
Υποβολή ιεραρχικής προσφυγής
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την Υπηρεσία
Υποβολή Ερωτήματος
Υποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με Αμίαντο
Υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
Υποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από Έλεγχο
Υποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από Έλεγχο
Υποβολή Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών Εργασιών
Δήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕ
Αίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο Μητρώο
Αίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο Μητρώο
Αναγγελία Ιατρού Εργασίας
Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
Καταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
Αλλαγή Προγράμματος Τεχνικού Ασφαλείας
Παραίτηση Τεχνικού Ασφαλείας
Απόλυση / Παύση του Τεχνικού Ασφαλείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο