Υπέρβαση Χρονικών Ορίων

Υπέρβαση Χρονικών Ορίων

ΥπερεργασίαΥπερωρίαΕργασία κατά την Έκτη Ημέρα της Εβδομάδας (κατά παράβαση του πενθημέρου)

Υπερωρία

Επιστροφή

Ως υπερωρία ή υπερωριακή απασχόληση ή υπερωριακή εργασία θεωρείται εκείνη η οποία παρέχεται πέραν του ανωτάτου νομίμου ωραρίου εργασίας.

Νόμιμο ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται από διάταξη νόμου ή από διοικητική πράξη που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και αποτελεί το ανώτατο όριο ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας. Το νόμιμο ωράριο καθορίστηκε σε οκτώ (8) ώρες ημερήσιας εργασίας και σε σαράντα οχτώ (48) ώρες εβδομαδιαίας εργασίας (Π.Δ. 27.06/04.07.1932).

Ειδικότερα, ως υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου των 9 ωρών ημερησίως ή των 45 ωρών την εβδομάδα, όταν εφαρμόζεται πενθήμερο σύστημα εργασίας (ΕΓΣΣΕ 1975 και αρθ. 1, Ν. 3385/2005).

Αντίστοιχα, ως υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου των 8 ωρών ημερησίως ή των 48 ωρών εβδομαδιαίως, όταν ακολουθείται το εξαήμερο σύστημα εργασίας (Π.Δ. 27.06/04.07.1932 και αρθ. 1, Ν. 3385/2005).

Νόμιμη Υπερωρία

Η υπερωριακή απασχόληση θεωρείται νόμιμη εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες:

  • Ύπαρξηορισμένων εκτάκτων αναγκών (αρθ. 1, Ν.Δ. 515/1970).
  • Αναγγελία της υπερωρίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το αργότερο πριν την έναρξη πραγματοποίησης της (αρθ. 36, Ν. 4488/2017).
  • Μη υπέρβαση ενός ανώτατου ορίου ωρώνυπερωριακής απασχόλησης που καθορίζεται σε ημερήσια και σε ετήσια βάση.

Σχετικά με τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης:

Σύμφωνα με το αρθ. 1 του Ν.Δ. 515/1970, με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιούνιο κάθε έτους, ύστερα από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, καθορίζονται τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης για εργαζόμενους σε βιομηχανίκες, βιοτεχνικές επιχειρήσησεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και αφορούν το επόμενο από την έκδοση τους ημερολογιακό εξάμηνο. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που υπαγόνται στις διατάξεις του εν λόγω Ν.Δ/τος μπορούν να πραγματοποιήσουν υπερωρία, εντός των πλαισίων των ανωτάτων ορίων που ορίζονται με την εκάστοτε Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και έως τρείς (3) ώρες ημερησίως. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η διάταξη προβλέπει αναλυτικά, διαφορετικά όρια υπέρβασης.

Αντίστοιχα, επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο αρθ. 3 του Ν.Δ.  515/1970, η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ετησίως (υποπ. ΙΑ13, αρθ. πρώτο, Ν. 4093/2012).

Τέλος, προβλέπεται ότι με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε), δύναται να χορηγείται κατά περίπτωση, άδεια υπερωριακής απασχόλησης για τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει πέραν των νομίμων ορίων στις περιπτώσεις (αρθ. 1 του Ν.Δ. 264/1973):

  1. Επείγουσας φύσεως εργασιών, που η εκτέλεση τους κρίνεται απολύτως αναγκαία, μη επιδεχόμενη αναβολής.
  2. Εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης εξυπηρέτησης των ενόπλων δυνάμεων, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση είτε των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως, είτε των ορίων που καθορίζονται από τις εξαμηνιαίες αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας,  οφείλεται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%) (αρθ. 74, Ν. 3863/2010).

Για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση πέραν των ανωτέρω ορίων, οφείλεται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%) (αρθ. 74, Ν. 3863/2010).

Κατ΄εξαίρεση Υπερωρία

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων για πραγματοποίηση νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, την καθιστά μη νόμιμη και χαρακτηρίζεται ως κατ’ εξαίρεση υπερωρία. Για κάθε ώρα κατ΄ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) (αρθ. 74, Ν. 3863/2010).

Μετάβαση στο περιεχόμενο