Υπέρβαση Χρονικών Ορίων

Υπέρβαση Χρονικών Ορίων

ΥπερεργασίαΥπερωρίαΕργασία κατά την Έκτη Ημέρα της Εβδομάδας (κατά παράβαση του πενθημέρου)

Υπερεργασία

Επιστροφή

Η απασχόληση πέραν του συμβατικού και μέχρι του νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου θεωρείται ως υπερεργασία.

Νόμιμο ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται από διάταξη νόμου ή από διοικητική πράξη που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και αποτελεί το ανώτατο όριο ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Το νόμιμο ωράριο καθορίστηκε σε οκτώ (8) ώρες ημερήσιας εργασίας και σε σαράντα οχτώ (48) ώρες εβδομαδιαίας εργασίας (Π.Δ. 27.06/04.07.1932). Η Εθνική Γενική ΣΣΕ έτους 1984 καθιέρωσε εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας σαράντα (40) ωρών για όλους τους εργαζομένους της Χώρας, έναντι του νομίμου (48 ώρες εβδομαδιαίως).

Ειδικότερα όταν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εργασίας, υπερεργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 40 και έως 45 ωρών εβδομαδιαίως, κατανεμημένη όμως σε 1 ώρα ημερησίως (ΕΓΣΣΕ 1975 και αρ.1, Ν. 3385/2005).

Αντίστοιχα όταν εφαρμόζεται εξαήμερη εργασία, υπερεργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 40 και έως 48 ωρών εβδομαδιαίως (αρθ. 1, Ν. 3385/2005).

Η υπερεργασία απόκειται στην κρίση του εργοδότη και ο εργαζόμενος υποχρεούται στην παροχή της εφ’ όσον του ζητηθεί (ΕΓΣΣΕ 1975 και αρθ. 1, Ν. 3385/2005).

Οι ώρες υπερεργασίας αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης (αρθ. 74, Ν. 3863/2010).

Δεν αποτελούν υπερεργασία οι τυχόν πραγματοποιηθείσες ώρες απασχόλησης κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, όταν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εργασίας.

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει την υπερεργασία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το αργότερο πριν την έναρξη πραγματοποίησης της (αρθ. 36, Ν. 4488/2017).

Μετάβαση στο περιεχόμενο