Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Επιστροφή
  1. Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α’ 13.5.1999) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ
    1. Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α’ 11.2012)  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.14. παρ. 2)
    2. Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117/Α’ 19.5.2005) Τροποποίηση του π.δ 88/99 «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
    3. Ν. 3144/2003, (ΦΕΚ 111/Α/8.5.2003)«Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις»
Μετάβαση στο περιεχόμενο