Γενικής Εφαρμογής

Γενικής Εφαρμογής

Θεσμοί και Γενικές ΔιατάξειςΕπαγγελματική ΑσθένειαΒαρέα και Ανθυγιεινά ΕπαγγέλματαΠροδιαγραφές Χώρων ΕργασίαςΕπιχειρήσεις Προσωρινής ΑπασχόλησηςΈγκυες, Λεχώνες και ΓαλουχούσεςΝέοι – Ανήλικοι Εργαζόμενοι

Θεσμοί και Γενικές Διατάξεις

Επιστροφή

1.  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’ 2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

1.1. Π.Ν.Π. 2020 (ΦΕΚ 68/Α’ 20.3.2020) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

1.2. Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α’ 18.7.2018) Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις (άρθρο 11)

1.3. Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α’ 13.9.2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις (άρθρο 119)

1.3.1. N. 4611/2019 1.(ΦΕΚ 73/Α’ 17.5.2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (άρθ. 59, 91)

1.4. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’ 4.8.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (άρθρο 111)

1.5. Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’ 31.7.2017) Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις (άρθ. 97)

1.6. Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’ 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις (άρθρο 70)

1.7. Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’ 18.4.2013) Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (άρθρα 36,76,77)

1.8. Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α’ 5.8.2011) Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (άρθρο 28)

2. Π.Δ. 157/1992 (ΦΕΚ 74/Α’ 12.5.1992) Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α»

3. Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’ 6.11.2017) Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3.1. Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α’ 3.12.2018) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις (άρθ. 24)

3.2.Ν.4554/2018, (ΦΕΚ 130/Α’ 18.7.2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (άρθ. 50)

4. Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’ 17.7.2019) Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων

5. Ν. 1414/1984 (ΦΕΚ 10/Α’ 2.2.1984) Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις (άρθ. 9 Σύσταση ΣΥΑΕ)

6. Υ.Α. 29164/755/2019 (ΦΕΚ 2686/Β’ 2.7.2019) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

6.1. Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019 (ΦΕΚ 4997/Β’ 31.12.2019) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

6.2. Υ.Α. 14675/469/2020 (ΦΕΚ 1378/Β’ 14.4.2020) Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»

7. Υ.Α. 50067/28/2017 (ΦΕΚ 3952/Β’ 10.11.2017) Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

7.1. Υ.Α. 17314/Δ9.914/2019 (ΦΕΚ 1470/Β’ 5.2019) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»»

7.2. Υ.Α. 32126/1463/2018 (ΦΕΚ 2404/Β’ 6.2018) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».

7.3. Υ.Α. 16974/758/2018 (ΦΕΚ 1242/Β’ 4.2018) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»»

8. Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α’ 5.8.2011) Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (άρθρα 1-33)

8.1. Ν. 4611/2019, (ΦΕΚ 73/Α’ 17.5.2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (άρθ. 56, 58, 60, 61, 62)

8.2. Ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50/Α’ 26.3.2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» (άρθ. 22)

8.3. Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α’ 3.12.2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (άρθ. 23, 25, 32, 33)

8.4. Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α’ 18.7.2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» » (άρθ. 40)

8.5. Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α’ 13.9.2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις (άρθ. 31, 32, 33,34, 36, 39)

8.6. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’ 4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (άρθ. 111)

8.7. Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α’ 31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (άρθ. 51)

8.8. Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’ 12.5.2016) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις (άρθ. 106)

8.9. Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’ 1.3.2012) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (άρθ. 90, 111, 127, 132, 138)

8.10. Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’ 12.11.2012) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

8.11. Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’ 18.4.2013) Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (άρθ. 20, 23, 24)

8.11.1. Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α’ 13.9.2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις (άρθ. 35)

9.  Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α’ 26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψη

10. Υ.Α. 131784/2003 (ΦΕΚ 1624/Β’ 5.11.2003) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ

11. Υ.Α. 130197/2005 (ΦΕΚ 196/Β’ 15.2.2005) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Δ.Ε.

12. Υ.Α. 39278/1823/2018 (ΦΕΚ 3001/Β’ 25.7.2018) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας

12.1. Υ.Α. οικ.59730/2576/2019 (ΦΕΚ 4762/Β’ 24.12.2019) Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (Β΄ 3001) – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο