Εξοπλισμός Εργασίας

Εξοπλισμός Εργασίας

Γενικές Διατάξεις ΜηχανημάτωνΜέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)Μεταφορικές ΤαινίεςΦορητές ΚλίμακεςΠρέσες ΘερμοπλαστικέςΠρέσες με Έκκεντρο

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Επιστροφή
  1. Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α’ 19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK
    1. Διορθ. Σφ. 1995 (ΦΕΚ 6/Α’ 25.1.1995) Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)
  2. Υ.Α. 27450/1314/2018 (ΦΕΚ 1957/Β’ 1.6.2018) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας κατά έτος σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  3. Υ.Α. 10169/109/151-α/2009 (ΦΕΚ 2039/Β’ 22.9.2009) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των προστατευτικών μέσων του προσωπικού ασφάλειας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
  • Θα προστεθεί επίσης και η νομοθεσία που αναφέρεται στη συνέχεια στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (ΟΤΑ)

Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β` 8.6.2019) Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής

Υ.Α. 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/Β` 13.12.2019)  Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)

  • Αναμένεται η προσαρμογή στην οδηγία (EE) 2019/1832.
Μετάβαση στο περιεχόμενο