Ιατροί Εργασίας

Ιατροί Εργασίας

Ιατρός ΕργασίαςΑπασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΔιαδικασία Αναγγελίας Ιατρού ΕργασίαςΠροσόντα Ιατρού ΕργασίαςΧρόνος Απασχόλησης Ιατρού ΕργασίαςΑρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Αρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Ο Ιατρός Εργασίας αποτελεί το βασικό συμβουλευτικό όργανο του εργοδότη, αναφορικά με την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της επιχείρησης (εφόσον προβλέπεται υποχρέωση απασχόλησης) , ωστόσο το έργο του  διέπεται από συγκεκριμένα καθήκοντα, συμβουλευτικές αρμοδιότητες και  υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο της επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων :

  • Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος και εκδίδει βεβαίωση καταλληλότητας των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
  • Ιατρός Εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, επιθεωρώντας τακτικά τις θέσεις εργασίας και προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των παραλείψεων που διαπιστώνει, εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων, επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας και επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων γενικότερα στους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
  • Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ερευνά τις αιτίες ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία και τις αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει την υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη, σε ιδιωτικούς φορείς ή σε αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
  • Ο Ιατρός Εργασίας οφείλει να τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο και να τηρεί ιατρικό απόρρητο.
  • Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφαλείας πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρα 17-20 του Ν. 3850/2010.

Λήψη Εγγράφου

Μετάβαση στο περιεχόμενο