Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)

Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)

Επιστροφή

Μια από τις βασικές νομικές υποχρεώσεις του εργοδότη είναι να διαθέτει στην επιχείρηση του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας (εαν διαθέτει η επιχείρηση),  τις «Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΣ.Υ.Π.Π.) ή τις «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» στους οποίους ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ),  αποτελεί μια μελέτη στην οποία εξετάζεται συστηματικά κάθε εργασία που εκτελείται στην επιχείρηση  με σκοπό:

  • να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου,
  • να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν
  • να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου  θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Αναγνώριση και καταγραφή των υφιστάμενων κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (ενδεικτικά: κίνδυνο από τα μηχανήματα και εξοπλισμό, κίνδυνο από πυρκαγιά, κίνδυνο από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες, από την οργάνωση της εργασίας)   καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανιστούν.
  2. Ποιοτικό και όπου απαιτείται και ποσοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων (φυσικών, χημικών, βιολογικών).
  3. Τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται ή/και προτείνεται να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο